Andrew Parkhurst yn galw am weithredu i atal pobl rhag goryrru ar ein ffyrdd gwledig


Yn ystod yr wythnosau diwethaf, bu cynnydd mawr yn yr adroddiadau ynghylch goryrru a gyrru peryglus trwy ein pentrefi, gyda'r henoed a phlant yn agored i’w niweidio.

Dywed Andrew Parkhurst: “Dylai canol ein pentrefi fod yn fannau diogel i gerddwyr yn hytrach nag ymdebygu i draciau rasio lle mae cerddwyr, yn llythrennol, wedi gorfod neidio o ffordd cerbydau sy’n goryrru.

“Ni ddylem orfod aros nes bod rhywun yn cael ei ladd neu ei anafu’n ddifrifol cyn cymryd camau.

“Mae'n bwysig serch hynny bod unrhyw fesurau a gymerir yn gwella ymddangosiad ac awyrgylch ein pentrefi felly hoffwn glywed eich barn ynglŷn â sut y gellir cyflawni hyn.”

Rhoi Gwybod am Ddigwyddiadau


Os yw'r person yr ydych yn amau sy’n goryrru neu’n gyrru'n beryglus yn hysbys i chi, efallai mai’r ffordd orau i ymateb fyddai cael gair tawel gyda'r unigolyn dan sylw oherwydd efallai na fydd yn sylweddoli bod ei (g)yrru yn broblem a bydd modd datrys y mater yn hawdd.

Dylid rhoi gwybod i Heddlu Gogledd Cymru am ddigwyddiadau eraill, mae digwyddiadau sy’n cael eu riportio yn cael mwy o ddylanwad na thystiolaeth anecdotaidd.

Dim ond y lleoliad, yr amser, y dyddiad a disgrifiad o’r cerbyd sydd ei angen arnoch (ond gorau po fwyaf o wybodaeth).

I wneud hyn ffoniwch 101 neu ewch i:
www.northwales.police.uk/cy-GB/


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.